Apotekaonline
Korpa

BEKUNIS TABLETE

BEKUNIS TABLETE
Slični proizvodi
Proizvod trenutno nemamo na stanju ili online prodaja nije dozvoljena.

Pogledajte blok ispod gde možete pronaći proizvode koji su slični ili imaju slična dejstva kao proizvod na čijoj se stranici nalazite.
0,00 RSD

Dostupne opcije

Opis proizvoda

Prodaja ovog leka  zabranjena je putem interneta zakonom Republike Srbije , dok je oglašavanje istog putem interneta dozvoljeno isključivo kao podsetnik i ima svrhu informisanja.

PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA Sl. Gl. RS", br.79/2010 MOŽETE POGLEDATI OVDE.

 

UPUTSTVO ZA PACIJENTA
Bekunis® 20mg ukupnih hidroksiantracenskih derivata, računato kao senozid B, gastrorezistentna obložena tableta Plod tinevelijske sene (Sennae fructus angustifoliae), suvi vodeni ekstrakt

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Bekunis®, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

ŠTA JE LEK BEKUNIS I ČEMU JE NAMENJEN?
Bekunis® gastrorezistentna tablete sadrže plod tinevelijske sene (Sennae fructus angustifoliae), suvi vodeni ekstrakt (4-6:1), standardizovan na 20mg hidroksiantracenskih derivata, računato kao senozid B. Hidroksiantracenski derivati prisutni u plodu sene (senozidi i rein antron) imaju laksativni efekat, koji se ostvaruje posredstvom dva različita mehanizma. Oni deluju istovremeno na motilitet debelog creva i na sekreciju u debelom crevu. Kao rezultat toga dolazi do povećanja koncentracije tečnosti i elektrolita u lumenu kolona, što će omogućiti defekaciju. Bekunis® preparat se koriste za kratkotrajnu upotrebu kod povremene opstipacije.

ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BEKUNIS?
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lek Bekunis ne smete koristiti:
Bekunis® preparate nemojte upotrebljavati:

-  Ukoliko ste alergični na aktivnu susptancu
-  U slučaju crevne opstrukcije i stenoze, atonije, appendicitis-a (zapaljenje slepog creva), zapaljenskih crevnih bolesti (kao što su Crohn-ova bolest, ulcerozni kolitis), bolova u stomaku nepoznatog porekla, teške dehidratacije sa gubitkom vode i elektrolita.
-  Upotreba Bekunis® preparata je kontraindikovana kod dece mlađe od 12 godina.

Kada uzimate lek Bekunis®, posebno vodite računa:
Deca (starija od 12 godina) ne smeju da koriste ovaj lek duže od 7 dana bez konsultacije lekara. Potrebno je da pacijenti koji koriste srčane-glikozide, antiaritmike, lekove koji izazivaju QT prolongaciju, diuretike (lekove za izmokravanje), adrenokortikosteroide ili proizvode koji sadrže koren sladića pre upotrebe Bekunisa konsultujte lekara. Kao i druge laksative i proizvode sene ne treba da koriste pacijenti sa nedijagnostifikovanim akutnim ili upomim gastrointestinalnbim problemima, kao što su bol u stomaku, mučnina i povraćanje, izuzev ukoliko lekar to ne preporuči, zato što ovi simptomi mogu predstavljati znake potencijalnog ili postojećeg crevnog zastoja (ileus-a). Ukoliko postoji potreba za svakodnevnom primenom laksativa, potrebno je istražiti uzrok konstipacije (zatvora). Izbegavati dugotrajnu upotrebu laksativa. Stimulirajuća laksantna sredstva ne smeju se koristiti duži vremenski period (duže od dve nedelje) bez konsultacije lekara. Ukoliko se stimulativni laksativi koriste duži vremenski period može doći do oštećenja funkcije creva, kao i do stva- ranja zavisnosti od laksativa. Proizvode sene treba upotrebljavati samo ukoliko se terapijski efekti ne mogu postići dijetetskim merama. Ukoliko ovaj lek koriste pacijenti koji su nesposobni da kontrolišu defekaciju, potrebno je u kraćim intervalima menjati pelene kako ne bi došlo do dugotrajnog kontakta kože sa fecesom. Kod pacijenta sa bubrežnim poremećajima može nastati elektrolitni disbalans. Primena drugih lekova                                                         

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje vise ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućno- sti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

Ukoliko koristite srčane-glikozide, antiaritmike, tiazide, diuretike ili kortikosteroide morate izbegavati dugotrajnu (hroničnu) upotrebu Bekunis® preparata jer može doći do poremećaja elektrolita odnosno gubitaka kalijuma.

Uzimanje leka Bekunis sa hranom ili pićima Primena leka Bekunis® u periodu trudnoće i dojenja:
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Trudnoća:
Ne postoje podaci o neželjenim dejstvima ili štetnim efektima na trudnoću i fetus kada se Bekunis® proizvodi koriste na preporučeni način. Obzirom da postoje eksperimentalni podaci koji se odnose na genotoksični rizik kada su u pitanju odredeni antranoidi, kao što su emodin i aloa-emodin, preporučuje se da se izbegava upotreba Bekunis® preparata tokom prva tri meseca trudnoće. Bekunis® proizvodi se mogu upotrebljavati samo intermitentno ukoliko druge mere (kao što je promena ponašanja ili dijetetske mere) nisu dali rezultate.

Laktacija:
Obzirom da nema dovoljno podafaka o ekskreciji mefabolita u majčino mleko, upotreba Bekunis® preparafa fokom dojenja se ne preporučuje. Male količine razgrađenih produkata plodova sene, koji imaju laksativni efekat, kao što je rein, prolaze u majčino mleko, međutim laksativni efekti kod dojenčadi nisu zapaženi. Ne preporučuje se primena leka u periodu frudnoće i dojenja.

Uticaj leka Bekunis® na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama:
Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i mašinama nije poznat.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Bekunis:
Nemojte uzimati Bekunis® gasfrorezistentne obložene tablete ukoliko imate alergiju na bilo koji od pomoćnih sastojaka medicinskog proizvoda (vidi Sastav). Lek sadrži neke od šećera. U slučaju netolerancije na neke od tih šećera, obratite se vašem lekaru pre upotrebe leka.

KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BEKUNIS?
-  Ukoliko mislite da lek BEKUNIS® suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.
-  Maksimalna dnevna doza hidroantracenskih glikozida je 30mg.
-  Adolescenti preko 12 godina starosti, odrasli, stari: Jedna gastrorezistentna obložena tableta dnevno.
-  Deca (starija od 12 godina) ne smeju da koriste ovaj lek duže od 7 dana bez konsultacije lekara. 
-  Obično je dovoljno da se ovaj preparaf uzima 2 do 3 puta nedeljno.
-  Ne preporučuje se upotreba kod dece mlađe od 12 godina (videti poglavlje Kada ne smete uzimati Bekunis®).

Način primene:
Gastrorezistentnu fabletu popiti uz malo fečnosti, uveče pred spavanje.

Dužina upotrebe:
Pacijenti kod kojih postoji potreba za upotrebom Bekunisa više od 1 - 2 puta nedeljno treba da su pod medicinskim nadzorom. Ukoliko tokom upotrebe preparata simpfomi i dalje perzistiraju, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta. Bekunis® preparate ne treba upotrebljavati duži vremenski period (više od dve nedelje) bez konsultacije lekara.

Ako ste uzeli više leka Bekunis nego što je trebalo:
Glavni simptomi predoziranja/zloupotrebe su: bol u vidu grčeva, teška dijareja sa posledičnim gubitkom tečnosti i elektrolita (potrebna je nadoknada). Dijareja može dovesti do gubifka kalijurfta, što može izazvafi srčane poremećaje i mišićnu asteniju, naročito u slučaje- vima kada se Bekunis® preparati istovremeno koriste sa srčanim glikozidima, diureticima, adrenokorfikosteroidima i proizvodima koji sadrže koren sladića. Terapija predoziranja podrazumeva nadoknadu tečnosti. Potrebno je pratifi elektrolite, naročifo kalijum. Ovo je od posebnog značaja kod starih pacijenata. Hronično predoziranje preparatima koji sadrže antranoide može dovesti do nasfanka toksičnog hepatitisa.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Bekunis:
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!
Ukoliko ste zaboravili da uzmete Bekunis® tabletu, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa uzimanjem sledeće.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Bekunis:
Ne menjajte način uzimanja i nemojte prekidati sa uzimanjem Bekunis® gastrorezistentnih obloženih fableta, a da prethodno o fome niste obavestili Vašeg doktora.

MOGUĆA NEZELJENA DEJSTVA
Može doći do pojave alergijskie reakcije sa osećajem svraba, koprivnjačom, lokalnim ili generalizovanim egzantemom (osipom). Bekunis® preparati mogu izazvati bol u stomaku, grčeve, tečnu stolicu-naročito kod pacijenata sa iritabilnim kolonom. Medutim, ovi simptomi mogu biti posledica individualnog predoziranaj, što zahteva smanjenje doze. Hronična upotreba može dovesti do pore- mećaja mefabolizma tečnosti i eltrolita, uz pojavu albuminurije i hematurije (pojava albumina i krvi u mokraći). U daljem toku, hronična upotreba može prouzrokovati pigmentaciju sluznice digestivnog trakfa (pseudomelanosis coli), koja se obično povlači nakon prekida upotrebe preparata. Tokom terapije, pod uticajem metabolita može doći do pojave žućkaste ili crveno-braon prebojenosti urina (zavisno od pH). Ovo nema klinički značaj.

Rok upotrebe
Rok upotrebe: 3 (tri) godine.

Stabilnost otvorenog pakovanja: 6 meseci.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

DODATNE INFORMACIJE:
Šta sadrži lek Bekunis®:

Aktivne supstance su: Jedna gastrorezistentna obložena tableta sadrži: Plod tinevelijske sene (Sennae fructus angustifoliae), suvi vodeni ekstrakt (4-6:1), standardizovan na 20 mg hidroksiantracenskih derivata, računato kao senozid B.
Ostali sastojci su: laktoza, bezvodna; saharoza; talk; celuloza, mikrokristalna; metakrilna kiselina-etilakrilat kopoilimer (1:1); kalci- jum karbonaf; silicijum-dioksid, metilovani; fitan-dioksid (E 171); želatin; magnezijum-stearat; arapska guma; glukoza, bezvodna; makro-gol 6000; polisorbat 80; stearinska kiselina; vosak, glikolni; karmeloza-nafrijum.

Kako izgleda lek Bekunis® i sadržaj pakovanja
-  U kartonskoj kutiji kontejner sa 45 gastrorezisfentnih obloženih tableta
-  U kartonskoj kutiji kontejner sa 100 gastrorezistentnih obložrenih tableta

Nosilac dozvole i Proizvodač

Nosilac dozvole: Actavis DOO, Đorda Stanojevića 12, 11070 N.Beograd, Srbija

Proizvođač: roha arzneimittel GmbH, Rockwinkeler HeerstraBe 100, 28355 Bremen, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:
Januar 2010

Režim izdavanja leka
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta

Pakovanje: 45 i 100 dražeja.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo.O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

 

 

 

Napišite recenziju
Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.

Apoteka Online ima potpisan ugovor sa kurirskom službom Daily Express i isporuka se vrši na teritoriji Republike Srbije putem ove službe. Izvoz robe za inostrane zemlje vrši se putem usluge DHL i PostExport.

Za sve narudžbine primljene do 12h od ponedeljka do petka, okvirni rok isporuke je 2-4 radna dana za celu teritoriju Republike Srbije. U slučaju da je narudžbina izvršena preko vikenda (subotom i nedeljom), dostava se vrši kao i za narudžbine primljene u ponedeljak - dakle idući radni dan.

Isporuke se ne vrše subotom i nedeljom.

Dodatne informacije

Artikli će biti zapakovani tako da ne mogu biti oštećeni uobičajenim rukovanjem robom u transportu. Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan proveriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati kuriru koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva spoljašnja oštećenja. Sve naknadne reklamacije proizvoda zbog oštećenja nastalih prilikom dostave neće biti uvažena.

Prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je obavezan potpisati otpremnicu koju uzima dostavni radnik Daily Express-a. Otpremnica se smatra potvrdom o dostavi i preuzimanju robe.

Kurirska služba isporučuje robu do adrese, tj. ne unosi u stambeni prostor.


Ograničenja isporuke robe

Isporuka artikala kupljenih na sajtu www.apotekaonline.rs se vrši isključivo putem kurirske službe Daily Express na teritoriji Republike Srbije. Isporuka van teritorije Republike Srbije, odnosno izvoz robe, obavlja se isključivo putem usluge DHL i PostExport Pošte Srbije.


Cena isporuke

Za teritoriju Republike Srbije:

Za naručenu robu iznosa do 5.000,00 RSD, dostava se naplaćuje 260,00 RSD (u cenu je uračunat PDV). Za robu čija je vrednost preko 5.000,00 RSD, dostava je besplatna.

Za internacionalnu dostavu:

Za izvoz robe u inostranstvo putem PostExport usluge Pošte Srbije cena dostave iznosi za:

  • I Zonu (Slovenija, Hrvatska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija) - 1.280,00 RSD
  • II Zonu (Ostale zemlje Evrope) - 1.790,00 RSD
  • III Zonu (Azija, Afrika, Amerika, Australija i ostale zemlje) - 2.650,00 RSD

Rok isporuke je 15 dana ili više (u zavisnosti od zemlje isporuke)

Za izvoz robe u inostranstvo putem DHL usluge cena dostave iznosi 3300 RSD. Rok isporuke je 1-5 radnih dana (u zavisnosti od države u koju se vrši isporuka)

Cena dostave je sa porezom. Cena uključuje dostavu paketa na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje.

Za sva dodatna pitanja, reklamacije ili proveru trenutne lokacije vaše pošiljke, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu: [email protected]

Republika Srbija - Cena dostave ili besplatna dostava uključuje dostavu paketa do 5kg težine na adresu kupca. Za pakete preko 5kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. Molimo Vas odgovorite na ovaj E-Mail ukoliko imate dodatnih pitanja.

Inostranstvo - Cena uključuje dostavu paketa do 2kg težine na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje. Za pakete preko 2kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. 


Posebni uslovi za narudžbine iz inostranstva

Apotekaonline potvrđuje da su svi artikli na portalu www.apotekaonline.rs slobodni za prodaju putem interneta, takođe potvrđujemo i garantujemo da će sva naručena roba biti poslata u dogovorenom roku krajnjem kupcu. Apotekaonline garantuje da u plaćenu cenu dostave ulaze troškovi carine i kuririske službe, zemlje izvoza (Srbije).

Apotekaonline ne može da garantuje i ne zna da li će postojati troškovi uvozne carine, ovo zavisi od specifičnosti paketa kao i od odluke same carine zemlje uvoznika (kupca). Apotekaonline se odriče odgovornosti ukoliko iz bilo kog razloga Carina zemlje uvoznika ne želi da ocarini paket. Apotekaonline u ovom slučaju zadržava pravo da refundira novac kupcu umanjen za sve troškove uvozne i izvozne carine kao i troškove poštarine u momentu kada paket bude vraćen.

Posebna napomena - Zbog specificnosti robe preporucujemo da prethodno proverite sa Carinom u svojoj zemlji da li mozete da uvezete artikal koji Vas zanima( posebnu paznju obratite na proizvode koji se uzimaju oralno jer bez obzira sto su registrovani kao Dijetetski suplementi i slobodni su u prodaji, svaka zemlja , svaka Carina ima svoje lokalne propise i moze da se dogodi da uvoz istih nije dozvoljen. Ukoliko Carina ne dozvoli uvoz određenih artikala , ukoliko su troskovi vraćanja paketa veci od vrednosti robe, Apotekaonline zadrzava pravo da ne prihvati povrat robe, u ovoj situaciji Apotekaonline nece biti u mogucnosti da izvrsi refundaciju novca jer smo Vas blagovremeno obavestili o mogucoj situaciji .Ukoliko je vrednost paketa veca od troskova koji nastaju pri povratu paketa bice refundiran iznos umanjen za povratne toskove.

Kreiranjem narudžbenice automatski prihvatate ove Posebne uslove za narudžbine iz inostranstva (van teritorije Republike Srbije).